Site overlay Logo
 image

Information om dataskydd i enlighet med Förordning (EU) 2016/679

Den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, även känd som GDPR, infördes 2018.05.25 i syfte att stärka skyddsramen när det gäller behandling av personuppgifter i Europeiska Unionen.  HELLENIC DAIRIES NORDIC AB uppfyller GDPR-kraven när det gäller behandling av personuppgifter i samband med sina verksamhet och mål samt vidtar de nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärderna för att effektivt skydda personuppgifterna, i enlighet med GDPR. 

1. Beredningsföretaget - Kontaktuppgifter

HELLENIC DAIRIES NORDIC AB anses vara ett beredningsföretag och har följande kontaktuppgifter:

 Adress: VARUVÄGEN 9 , 12530, ÄLVSJÖ, SVERIGE

 Telefonnummer:     +46 (0) 8 7676886     

 Mejl:  dataprivacy@hellenicdairies.com      

Vilka personuppgifter behandlas av HELLENIC DAIRIES NORDIC AB och hur?

De personuppgifter som samlas in och behandlas av HELLENIC DAIRIES NORDIC AB är de som anses vara nödvändiga för just detta specifika och klart definierade syftet och den specifika rättsliga grunden till varje ändamål. 

I detta sammanhang behandlas de personuppgifter som du lämnar till HELLENIC DAIRIES NORDIC AB när du besöker vår officiella webbplats eller våra anläggningar, när du använder våra tjänster eller kommunicerar med oss, till exempel genom att skicka ett kontaktformulär samt när det finns ett avtalsförhållande.

Exempel på personuppgifter

Kontaktuppgifter (namn, postadress, telefonnummer, e-postadress).

CV

Kunddata och fakturor (företags-ID, företagsform, ID, e-post, land, hemadress, gatuadress, stad, fax, telefonnummer), bankkonton (kontonummer, IBAN))

Leverantör - producentdata och fakturor (företags-ID, företagsform, ID, e-post, land, hemadress, gatuadress, stad, fax, telefonnummer), bankkonton (kontonummer, IBAN))

Besöksdata i våra lokaler (namn, ID)

Kamerabevakning vid ingångarna till våra anläggningar och produktionsområden sker i enlighet med gällande lag.

Samtycke till behandling av data innebär att HELLENIC DAIRIES NORDIC AB följer alla relevanta processer som GDPR föreskriver.  

2. Behandlingens syfte och legitimitet

Personlig information samlas in i enlighet med GDPR och gällande lagstiftning, antingen i början av din kontakt med företaget eller senare, och behandlas på en rättslig grund: 

samtycke till behandlingen av dina personuppgifter till ett eller flera specifika ändamål

för att fullgöra ett kontrakt 

för att följa lagstiftningen 

för att skydda dina eller en annan fysisk persons vitala intressen

för att utföra en uppgift som ligger i allmänhetens intresse 

för att skydda våra legitima intressen,

HELLENIC DAIRIES NORDIC AB kan behandla dina personuppgifter för följande ändamål enligt rättslig grund:

1. Godkännande av behandlingen av dina personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål

Att identifiera och kontakta dig

2. För att fullgöra ett kontrakt

För kommunikation vid upphandling och fullgörande av ett kontrakt

3. För att uppfylla våra juridiska skyldigheter

Att uppfylla våra skyldigheter gentemot våra konsumenter, våra producenter och vår personal enligt gällande lagstiftning.

Att uppfylla våra skyldigheter enligt lag om utlämnade av uppgifter till offentliga myndigheter 

4. För att skydda dina eller en annan fysisk persons vitala intressen

För våra kunder, besökare och personals säkerhet

5. För att utföra en uppgift som ligger i allmänhetens intresse 

Att bevara säkerheten och kvaliteten på våra produkter

6. för att skydda våra legitima intressen:

Att utveckla och förbättra våra tjänster efter dina intressen och aktiviteter

Att hantera klagomål

Att skydda och säkerställa vårt IT-system

Att skydda och säkerställa våra anläggningar

Att förhindra olaglig handling samt skydda våra kunder, besökare och personals säkerhet, inklusive kameraövervakningssystemet, som fungerar i enlighet med gällande lagstiftning

3. Vem har tillgång till mina personuppgifter?

HELLENIC DAIRIES NORDIC AB-personalen har tillgång till dina personuppgifter för att utföra de uppgifter som företaget har tilldelat dem.

HELLENIC DAIRIES NORDIC AB har ansvar eller rätt att lämna ut dina personuppgifter till ett antal tredje parter, till exempel:

Offentliga myndigheter 

Oberoende myndigheter

Informationssystems supportföretag

Bevaknings- och säkerhetsföretag

under förutsättning att integritet och sekretess alltid respekteras. 

HELLENIC DAIRIES NORDIC AB delar inte information med tredje parter utan ditt samtycke. 

Hur länge sparas mina uppgifter?

HELLENIC DAIRIES NORDIC AB sparar dina personuppgifter under en period som bestäms av gällande lagar och regler.

När det gäller ett avtal sparas personuppgifter i tio (10) år efter kontraktets slut.  Vid oenigheter mellan avtalets parter förlängs lagringstiden till minst tjugo år till dess att det finns ett oåterkalleligt domstolsbeslut.

I de fall behandlingen grundas på samtycke bestäms lagringstiden enligt följande:    

Om ditt samtycke gäller kommunikation för erbjudanden, nya produkter och anbud, behåller HELLENIC DAIRIES NORDIC AB dina personuppgifter under ett år från och med ansökningsdatumet. 

Om samtycket avser lagring av CV för framtida tjänster behåller HELLENIC DAIRIES NORDIC AB dina personuppgifter under ett år från och med den dagen CV: et han skickats. 

En filminspelning vid ingången till och utgången från våra lokaler sparas under en period av 15 dagar.

Vad är cookies och varför samlas de in av HELLENIC DAIRIES NORDIC AB?

För att säkerställa att vår webbplats fungerar korrekt kan vi ibland lägga till en liten datafil på din dator eller mobilenhet. Denna fil är känd som cookie.  En cookie är alltså en textfil som lagras av en webbserver på en dator eller en mobilenhet.  Innehållet av en cookie kan bara hämtas eller läsas av cookieservern.  Texten i en cookie består ofta av identifierare, platsnamn och vissa nummer och tecken.  Cookies är unika för de webbläsare eller mobilappar du använder och tillåter webbplatser att lagra data, till exempel dina preferenser.

Du kan se vilka riktlinjer som gäller cookies här

Hur skyddas mina uppgifter?

På HELLENIC DAIRIES NORDIC AB arbetar vi dagligen för att se till att de personuppgifter vi får:

Behandlas på ett lagligt, rättvist och transparent sätt

Samlas in enbart för specifika och legitima ändamål

Är adekvata och relaterade till det syfte för vilket vi samlat in dem i första hand, och är inte fler än nödvändigt

Är korrekta och uppdaterade

Sparas bara inom den angivna tidsramen och inte längre

Behandlas på ett sätt som säkerställer personuppgifternas säkerhet

Mina rättigheter som en dataperson

Tillträde

Du kan när som helst få information och tillgång till dina personuppgifter. 

Korrigering

Du har rätt att kontakta oss för att korrigera data som är felaktiga eller ofullständiga.

Radering

Om vi inte är skyldiga enligt lag att spara de uppgifter vi har och som är relaterade till dig kan du begära att dina personuppgifter tas bort.

Uppgifters portabilitet

Du kan be oss att vidarebefordra dina uppgifter till en annan organisation

Rätt att göra invändningar och begränsa hantering av dina personuppgifter 

Om du invänder mot hur vi hanterar dina personuppgifter kan du begära avbrott eller begränsning av hantering

Rätt att återkalla ditt samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till hanteringen av dina personuppgifter.

HELLENIC DAIRIES NORDIC AB kommer att svara på din begäran så snabbt som möjligt men i vilket fall som helst inom en månad efter mottagandet av din begäran. Denna period förlängs med ytterligare två månader om nödvändigt, beroende på begärans komplexitet och antalet förfrågningar. HELLENIC DAIRIES NORDIC AB kommer att skicka information om eventuell förlängning samt anledningen till denna inom en månad efter mottagandet av begäran.  Om du har skickat in begäran elektroniskt sker uppdateringen på samma sätt, om detta är möjligt och såvida du inte begär något annat.

När HELLENIC DAIRIES NORDIC AB kan uppfylla din begäran (a) att begränsa behandlingen av dina uppgifter; eller (b) att avsluta behandlingen av ditt data; eller (c) att radera dina uppgifter från företagets register, blir du automatiskt informerad. I fall dina uppgifter behövs för att förbereda eller fortsätta att utföra ett avtal, då blir du automatiskt informerad om att säga upp det relevanta avtalet eller att vi inte kan behandla din begäran.

HELLENIC DAIRIES NORDIC AB har under alla omständigheter rätt att vägra uppfylla din begäran om att begränsa behandlingen av eller radera dina personuppgifter, om en sådan handling är nödvändig för att grunda, utöva eller stödja företagets legitima rättigheter eller uppfylla avtalet.

Ovanstående tjänst erbjuds gratis.  Men om din begäran är uppenbart ogrundad, orimlig eller återkommande kan HELLENIC DAIRIES NORDIC AB antingen debitera med en rimlig avgift, informera dig eller vägra att svara på den.

För att utöva dina rättigheter klicka här

Återkallande av samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallandet av ditt samtycke påverkar inte legitimiteten till tidigare behandlingen eftersom behandlingen grundades på ett tidigare samtycke och utfördes innan återkallandet ägde rum.

Frågor om dataskydd

Om du har frågor angående våra åtagande för att skydda dina uppgifter kan du kontakta oss via mejl till dataprivacy@hellenicdairies.com så svarar vi så snart som möjligt och senast inom en månad.


Myndigheten för Personuppgiftsskydd

Du har rätt att lämna in ett klagomål till Myndigheten för Personuppgiftsskydd (www.dataprotection.se) som ansvarar för att skydda de fysiska personernas grundläggande rättigheter och friheter när det gäller behandlingen av deras personuppgifter, om du anser att dina rättigheter behandlas felaktigt.

Vi uppmuntrar dig att läsa vår policy för skydd av personuppgifter

 

 

X
Susteinability Popup